Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Бизнес комбинации и консолидация на финансови отчети

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2004
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,95
ISBN: 9548401290
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Трифон Трифонов
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Насладете се да четете Бизнес комбинации и консолидация на финансови отчети Трифон Трифонов epub книги безплатно

Описание:

...ети и годишните финансови отчети на предприятията, включени в консолидацията (чл ... Бизнес Комбинации И Консолидирани Финансови Отчети ... . 37, ал. 3 от ЗСч). iv. консолидираните финансови отчети 2.Отчитане на дългосрочните инвестиции в дъщерни предприятия ГЛАВА ВТОРА: Бизнес комбинации и консолидация между предприятия 1.Същност и информационна ... Одит на финансовите отчети (годишни и междинни), изгот ... МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ 10 ... ... .Същност и информационна ... Одит на финансовите отчети (годишни и междинни), изготвени съгласно Националните счетоводни стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия (НСФОМСП), Международните стандарти за финансови отчети (МСФО ... Downloadable! Бизнес комбинациите са свързани с обединяването на отделни предприятия в една стопанска единица под някаква форма. Бизнес комбинацията придобиване на разграничими нетни активи, при която придобитото ... финансови отчети. jel: m41. *Лиляна Камбурова е доктор, главен асистент в кате - дра „Счетоводство и анализ" на УНСС. Въведение Н еобходимостта от консолидация на финансовите отчети се обуславя Консолидираните финансови отчети на Банката към и за годината, завършваща на 31 декември 2014 г. обхващат Банката и нейните дъщерни предприятия (виж бележка 38), заедно наричани "Групата". След като финансовите отчети на всички предприятия от групата, подлежащи на консолидация, бъдат сводирани "ред по ред" за всички отчетни форми, започва най-трудната и отговорна работа ... финансови отчети и отчитане на инвестиции в дъщерни предприятия; 2. При изготвяне на консолидираните финансови отчети придобиващото предприятие А прилага МСФО 3 Бизнес комбинации. Икономически университет - гр. Варна КУРСОВА РАБОТА по Хармонизация на счетоводството тема: МСФО 3 - Бизнес комбинации Съдържание Бизнес комбинации - същност и счетоводно третиране, съгласно МСФО 3 Б Документ от ... МСС - 27 Консолидурани и индивидуални финансови отчети.... презентации. материали 225,817 презентации 49,540 ... МСС 27 не разглеждат методите за отчитане на бизнес комбинации и ... По време на обучението студентите получават знания за организацията и методологията на счетоводството, финансовия одит, данъчния контрол, изготвяне на финансови отчети, извършване на ......