Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Наредба №1, №2, №3

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2003
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,20
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Най-добрият Наредба №1, №2, №3 pdf, който ще намерите тук

Описание:

... могат да се подават лично или чрез упълномощено лице Наредба № 1 от 04 юни 2014 г ... PDF НАРЕДБА № 2 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... . за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (Обн. ДВ. бр.51 от 20 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.51 от 19 Юни 2018г., изм. и доп. ДВ ... НАРЕДБА Н-8, чл.3, aл. 1, т. 2, буква а,НАР ... PDF НАРЕДБА № 2 ... ., изм. ДВ. бр.51 от 19 Юни 2018г., изм. и доп. ДВ ... НАРЕДБА Н-8, чл.3, aл. 1, т. 2, буква а,НАРЕДБА Н-8, чл.3, aл. 3, т. 2 ; 5_ 94-00-262/21.12.2012 г. Наредба № Н-8 от 29 декември 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от ... Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 102 от 19.12.2006 г., изм., бр. 88 от 2.11.2007 г., изм. и ... Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина ... (3) В случаите по ал. 2, т. 1, буква "а" службата по трудова медицина съгласно ... (2) Оценките, които може да се поставят, са отличен 6, много добър 5, добър 4, среден 3, слаб 2. (3) В предвидените в тази наредба случаи количественият показател може да не се изискванията на Приложенията №1, №2 и №3 от настоящата наредба. 2. Реклама върху покривите на сгради, която се монтира върху специално създадено съоръжение. ДВ, бр. 29 от 2006 г.) за строежите от шеста категория по чл. 147, ал. 1, т. 1, 3, 5, 7 и 8 ЗУТ, когато се разполагат по имотните граници на поземлените имоти - раздел ii на образец № 2. ал. 2 и 3 в Правилника за устройството и дейността на институцията. Раздел ii. Видове документи Чл. 5. (1) Институциите за професионално обучение на лица, навършили 16 години, водят: (2) Изискването по ал. 1, т. 8 не се прилага, когато физическото лице - едноличен търговец по чл. 12, ал. 1, притежава квалификация за ръководител на ДДД и осъществява сам тези функции. Чл. 1. (1) С тази наредба се определят здравните изисквания към детските градини. (2) Наредбата се прилага за всички детски градини независимо от вида на тяхната собственост. Чл. 2. НАРЕДБА № 2 от 3.02.2016 г. за условията и реда за регистрация на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника НАРЕДБА № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти Чл. 1. С тази наредба се определят: 1. редът и образците за водене на отчетност за дейностите по отпадъците; 2. редът и образците за...