Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Общият административен акт

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2017
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,37
ISBN: 9789542822974
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Васил Петров
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Можете да изтеглите книгата Общият административен акт във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРАВО, ПРОБЛЕМЪТ „ВОЛЯ“ И БЪРКАТ ЛИ (СЕ) ПРАВАТА? – д-р Стоян Ставру ПРЕДГОВОР УВОД В ИЗСЛЕДВАНЕТО § 1. Въведение § 2. Цели, предмет и методи на изследването ГЛАВА ПЪРВА. ИСТОРИЧЕСКИ И СРАВНИТЕЛНОПРАВЕН ПРОИЗХОД НА ИНСТИТУТА НА ОБЩИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ § 1. Общият административен акт в сравнителноправна перспектива § 2. Общият административен акт в българското правно развитие I. Понятието за общ административен акт в българската административноправна доктрина – исторически преглед II. Общият административен акт в общата теория на правото и в доктрина на различни правни отрасли у нас ГЛАВА ВТОРА. ПОНЯТИЕТО ЗА ОБЩ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ В БЪЛГАРСКОТО ПРАВО § 1. Основи за изграждане на понятието за общ административен акт в българското право I. Общият административен акт в практиката на Върховния административен съд по АПК II. Общият административен акт в действащи специални закони § 2. Понятие за общ административен акт I. Общият административен акт и общата теория на правото II. Единно понятие за общ административен акт III. Административноправна дефиниция § 3. Видове общи административни актове I. Общи класификации II. Специални класификации на общите административни актове § 4. Разграничения и съпоставки на общия административен акт с други актове на адми нис тра ция та I. Общият административен акт и финансовият план II. Общият административен акт и организационният административен акт III. Общият административен акт и принудителните административни мерки ГЛАВА ТРЕТА. ИЗДАВАНЕ НА ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ПО АПК § 1. Производството за издаване на общи административни актове по Административнопроцесуалния кодекс като производство по защита на колективен интерес § 2. Режим на издаване на общи административни актове по АПК ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. ОСПОРВАНЕ НА ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН РЕД § 1. Общи положения на оспорването по административен ред § 2. Възникване и упражняване на правото на оспорване. Производство по оспорването по административен ред § 3. Правомощия на по-горестоящия административен орган. Актове по оспорването § 4. Сроковете за произнасяне на по-горестоящия административен орган § 5. Съотношение между производството по оспорване по административен ред и производството по оспорване по съдебен ред ГЛАВА ПЕТА. ПРАВОРАЗДАВАТЕЛЕН НАДЗОР НАД ОБЩИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ § 1. Общи бележки. Първоинстанционно съдебно производство по АПК § 2. Право на жалба и правомощие за протест срещу общ административен акт пред съда § 3. Производство по оспорването пред първата инстанция § 4. Спиране на изпълнението на общия административен акт § 5. Основания за оспорване на общи административни актове § 6. Съдебното решение по оспорването на първоинстанционния съд § 7. Оспорване на общи административ ни актове пред особени юрисдикции § 8. Касационно оспорване § 9. Отмяна на влязло в сила съдебно решение ГЛАВА ШЕСТА. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ И НА СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ ПО ДЕЛА С ОСПОРЕНИ ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ § 1. Предварителната изпълнимост на общите административни актове § 2. Изпълнение на общи административ ни актове и съдебни решения по дела с предмет оспорени общи административ ни актове ГЛАВА СЕДМА. ОБЩИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ ПО НЯКОИ СПЕЦИАЛНИ ЗАКОНИ § 1. Общият административен акт и устройството на територията I. Актът за налагане на строителна забрана – правна същност и ред за защита II. Плановете по ЗУТ като административ ни актове § 2. Административни актове условия и общият административен акт § 3. Общият административен акт в екологическото право § 4. Общият административен акт и актове на плановото извършване на икономическа дейност § 5. Общият административен акт и трудовото право I. Административният акт на министъра на труда и социалната политика по чл. 51б, ал. 4 от Кодекса на труда II. Общият административен акт и правомощието на Министерския съвет да размества почивни дни ИЗВОДИ И ОБОБЩЕНИЯ § 1. Теоретични обобщения § 2. Предложения de lege ferenda БИБЛИОГРАФИЯ

...тративен акт - Васил Петров - книга ... Срок административни наказания - Адвокат, Адвокатски услуги ... . Издаване, оспорване и изпълнение на общи административни актове в административно-процесуалния кодекс и в специалните закони. Оферти www.kupiknigi.com. Автор е на монографията "Общият административен акт". С., 2017. Върховният административе ... store.bg - Общият административен акт - Васил Петров - книга ... . С., 2017. Върховният административен съд (ВАС) обяви, че има пет образувани дела по редовни жалби срещу няколко различни заповеди на ... Общият административен акт November 1 at 10:47 PM Трябва да си осъвременим знанията за действието на тълкувателните решения в областта на адм. право и процес. Заглавие: „Общият административен акт" Тип: научна монография Автор: Васил Петров Художник на корицата: Стоян Кораков isbn: 978-619-195-2297-4 Дата на издаване: 19-и април 2017 г. Срок административни наказания, обжалване административен акт, Съдебни дела, Обжалване Административен съд, обжалване административни актове, обжалване акт ... доколкото общият закон ... Индивидуален административен акт е изричното волеизявление или изразеното с действие или бездействие волеизявление на административен орган или ... Общият административен акт се издава ... Общият административен акт (isbn: 9789542822974) - оферти с цени, най-евтино 24,00 лв. Виж онлайн магазини за Книги с намаления, описания, оценки и коментари. Цени в Лв за Общият административен акт (isbn: 9789542822974) и пълна ... За да е редовно издаден административен акт (АА) и да породи желаните правни последици, акта трябва да отговаря на няколко задължително установени от закона условия. Но понятието "административен акт" не е резервирано за Конституцията, а се използва в редица закони, тълкува се в съдебната практика и т.н. ... Общият административен акт. С.: Сиела, 2017, с. 91. tags; Общият административен акт на Васил Петров сега с 15% отстъпка от коричната цена в книжарница Bookpoint! Вашето място за книги онлайн. Общият административен акт. Книгата е посветена на института на общия административен акт в българското административно право. Разгледани са производствата по издаване, оспорване и ... ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ" ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА "СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА И ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ" ТЕМА: АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ. ПОНЯТИЕ, ВИДОВЕ ШУМЕН СЪДЪРЖАНИЕ: 1. Увод стр. 3 2. Изложение ......