Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Престъпления от частен характер

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2015
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,63
ISBN: 9789542816607
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Борис Велчев
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Най-добрият Престъпления от частен характер pdf, който ще намерите тук

Описание:

Книгата е посветена на един от слабо разработените научни проблеми на наказателното право – престъпленията от частен характер. Разгледана е тяхната история от създаването на съвременното наказателно право през 1896 година до наши дни. Направен е анализ на техните конституционни основи в светлината на практиката на Конституционния съд. Разгледани са съставите на всички престъпления от частен характер в НК и са предложени редица идеи за тяхното усъвършенстване, както и за нови престъпления, които могат да бъдат преследвани по тъжба на пострадалия. Книгата разглежда и някои въпроси на теорията, свързани с престъпленията от частен характер, особеностите на наказателното правоотношение при тях и мястото на тези престъпления в наказателната политика на държавата.СЪДЪРЖАНИЕУВОДГлава първаИСТОРИЧЕСКИ И КОНСТИТУЦИОННИ ОСНОВИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕРI. ИСТОРИЧЕСКО РАЗБИРАНЕ ЗА ПРЕСТЪП ЛЕ НИЯ ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР В БЪЛГАРСКОТО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО1. Отоманският Наказателен закон и престъпленията от частен характер2. Престъпления от частен характер в Наказателния закон от 1896 година3. Престъпления от частен характер в по-късното наказателно право3.1. По НЗ (НК) от 1951 година3.2. По НК от 1968 година4. Някои сравнителноправни бележкиII. ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР В ЛИТЕРАТУРАТАIII. КОНСТИТУЦИОННИ ОСНОВИ НА ПРЕСТЪП ЛЕ НИЯ ТА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕРГлава втораПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР В СЪВРЕМЕННОТО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВОI. КОЛКО ВСЪЩНОСТ СА ТЕЗИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ?II. ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР ПО НК1. Престъпления против личността от частен характер1.1. Телесни повреди от частен характер1.2. Заканата по чл. 144 НК1.3. Издаването на чужда тайна по чл. 145 НК1.4. Обидата и клеветата като престъпления от частен характер1.5. Престъпление то по чл. 148а НК2. Престъпления против правата на гражданите от частен характер2.1. Престъплението по чл. 170 НК2.2. Престъплението по чл. 171, ал. 1 НК2.3. Престъплението по чл. 172, ал. 2 НК2.4. Престъплението по чл. 173 НК3. Престъпления против собствеността от частен характер3.1. Престъпленията по чл. 216, ал. 4 и ал. 6 НК3.2. Престъпленията по чл. 217, ал. 1 и ал. 2 НК3.3. Кражбата, обсебването, измамата и изнудването, когато предмет на престъп ле ние то е частно имущество, ако пострадалият е съпруг, възходящ, низходящ или роднина по съребрена линия до втора степен на виновния или живее с него в едно домакинство или е настойник или попечител на виновния3.3.1. Кражбата като престъпление от частен характер3.3.2. Обсебването като престъпление от частен характер3.3.3. Измамата като престъп ле ние от частен характер3.3.4. Изнудването като престъп ле ние от частен характер3.3.5. Други престъпления от частен характерIII. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОТ ЧАСТНО-ПУБЛИЧЕН ХАРАКТЕР1. Престъплението по чл. 133 НК2. Престъпленията по чл. 135, ал. 1, 3 и 4 НК3. Престъплението по чл. 139 НК4. Престъплението по чл. 140 НК5. Престъплението по чл. 141 НК6. Престъплението по чл. 174 НКГлава третаВЪПРОСИ НА ТЕОРИЯТА ПРИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕРI. СИСТЕМА НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕРII. ОБЩИ ОСОБЕНОСТИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕРIII. НАКАЗАТЕЛНОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПРИ ПРЕСТЪП ЛЕ НИЯ ТА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕРIV. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР И НАКАЗАТЕЛНА ПОЛИТИКА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ DE LEGE FERENDAЛИТЕРАТУРА

...естъпления от частен характер, а не ... Наказателни дела от частен характер (НЧХД) - Правни услуги ... ... ... 2. Престъпления от частен характер в Наказателния закон от 1896 година . 3. Престъпления от частен характер в по-късното наказателно право . 3.1. По НЗ (НК) от 1951 година . 3.2. По НК от 1968 година. 4. Съдебната фаза на наказателния п ... Иницииране на НЧХД - Бланки за пострадали и свидетели на ... ... . 4. Съдебната фаза на наказателния процес по делата за престъпления от частен характер започва по инициатива на тъжителя - с внасяне на тъжбата в съд. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР - БОРИС ВЕЛЧЕВ - СИЕЛА. В това издание е дискутиран въпроса за един от слабо разработените проблеми на наказателното право, а именно - престъпленията от частен характер. 3.2. Престъпления с особен субект 4. В зависимостта от реда за осъществяване на наказателната отговорност 4.1. Престъпления от общ характер 4.2. Престъпления от частен характер Престъпленията от частен характер или престъпления, които прокуратурата отказва да образува като наказателно дело, не са толкова сериозно наказуеми (лека телесна повреда, повредена лична ... Престъпления от частен характер, тъжител и тъжба. Адвокат Юлия Данова "Светът няма да бъде разрушен от тези, които вършат зло, а от тези, които ги наблюдават без да правят нещо по въпроса" Видове престъпления. Според Наказателния кодекс на България, видовете престъпления са:. престъпления против републиката - измяна, предателство и шпионство, диверсия и вредителство, тероризъм; ... Обидата и клеветата са вина...