Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Дружества със специална инвестиционна цел

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2012
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,90
ISBN: 978-954-730-790-2
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Виктор Токушев
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Всички Виктор Токушев книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

В "Дружества със специална инвестиционна цел" са разгледани изискванията към учредяването и лицензирането на такива дружества,както и възможностите за тяхното преобразуване и прекратяване. Обсъдениса основните въпроси, свързани с функционирането на дружествата,отношенията им със задължителните партньори (обслужващи дружества,банка-депозитар и оценители) и възможностите за финансиране и извършванена инвестиции.При анализирането на поставените теоретични въпроси етърсено практическото им измерение, като е отчитана както практиката наКомисията за финансов надзор, така и възникнали казуси, свързани сдейността на реално функциониращи дружества със специална инвестиционнацел.

...ционна цел, които не отговарят на минималните изисквания за търговия на ... X3 - Extri ... ... Годишният отчет за дейността на инвестиционните предприятия се попълва от всички специализирани инвестиционни предприятия: управляващи дружества и управляваните от тях колективни ... Дружествата със специална инвестиционна цел са акционерни дружества, ... АДСИЦ - Асоциация на Дружествата със Специална ... ... ... Дружествата със специална инвестиционна цел са акционерни дружества, които при условията и реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел инвестират парични средства, набрани чрез издаване на ценни ... (4) Дружество със специална инвестиционна цел не може да участва на капиталовия пазар, като инвестира в активи, различни от тези по ал. 1 и 2, или да извършва обратно изкупуване по реда на чл. 111 ... дружества със специална инвестиционна цел, както и учредяването, дейността и прекратяването им. Цел Чл. 2. Законът има за цел: Дружествата със специална инвестиционна цел имат право да имат само една разплащателна сметка в банката-депозитар, която извършва всички плащания за сметка на ДСИЦ, като спазва устава му и ... Акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) набират парични средства от широк кръг лица с цел инвестирането им в недвижими имоти, включително земеделски земи, или във ... Акциите на СЛС Имоти АДСИЦ се търгуват на БФБ - София, Алтернативен пазар BaSe, Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел. Борсов код - ERQ. Секюритизацията на недвижими имоти е регулирана за пръв път през 2003 г. с приетия Закон за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ). Законът за пръв път в българската практика регламентира дейността на ... чл. 26 /1/ Дружеството със специална инвестиционна цел не може да обезпечава чужди задължения, да предоставя заеми и да получава финансиране от лица, различни от банки и регистрирани финансов ... Дружество със специална инвестиционна цел превод на речника български английски на Glosbe, онлайн речник, безплатно. Преглед на milions думи и фрази на всички езици. Настоящото изследване съдържа пълен анализ на правния режим на дружествата със специална инвестиционна цел. Разгледани са изискванията към учредяването и лицензирането на тези дружества, както и възможностите за ... Дружества със специална инвестиционна цел, занимаващи се със секюритизация на вземания. Указания към Наредба № 17 за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: extri е интегрирана система за разкр...